کجاست سمت حيات؟کجاست سمت حيات؟

كجاست سمت حيات ؟
من از كدام طرف مي رسم به يك هدهد؟
و گوش كن ، كه همين حرف در تمام سفر
هميشه پنجره خواب را بهم ميزند.
چه چيز در همه راه زير گوش تو مي خواند؟
درست فكر كن
كجاست هسته پنهان اين ترنم مرموز ؟
چه چيز پلك ترا مي فشرد،
چه وزن گرم دل انگيزي ؟

اين سرودی است که من در راه زمزمه می کردم. شايد زندگی ام، لحظه به لحظه حرکتی باشد در پاسخ به اين سئوال. عقربه قطب نمای زندگی، سمتی را نشان می دهد. کوله بار زاد راه بر دوش، فشرده چوب خيزران در مشت، گه خاموش و گه پرگوی، ما هم راه خود را کرده ايم آغاز!

سه ره پيداست!...

راه بی برگشت، بی فرجام! ببينيم آسمان هر کجا آيا همين رنگ است؟

امير

پيامها
ارميا: انسان به ياری علم، دانش و آگاهی شايد بتواند از زندان های خود، طبيعت، تاريخ و جامعه رهايی يابد.

Ralph Waldo Emerson: Men love to wonder, and that is the seed of science.
Claude Lévi-Strauss: The scientist is not a person who gives the right answers, he's one who asks the right questions.
Frank Wilczek:In physics, you don't have to go around making trouble for yourself - nature does it for you.


Samtehayat     لینک