کجاست سمت حيات؟زمين و آسمان

زندگی..زندگی..اين زندگی چقدر ناز داره!! چقدر بالا و پايين، چقدر شادی و غم،‌ خنده و اشک...جدا که غير قابل پيش بينيه!! يه Quotation زيبا داشتم که می گفت:

«نهايت فلسفه، زندگی کردن به گونه ای است که در آن
شادی، کمترين وابستگی را به منابع خارجی دارد.»

به عبارتی، بايد بسيار هوشمندانه تر شاد يا غمناک بود. بسيار فرزانه وار تر! زندگی، فرصتی است برای تمرين کردن اين عادت بسيار ضروری!


Samtehayat     لینک