کجاست سمت حيات؟سالهای عمر ما

۱. سالهایی هست برای بوسیدن، عاشق شدن، در آغوش دیگری خوابیدن...

۲. سالهایی هست برای پوسیدن، وقت کشتن، از تنهایی غول ساختن، درهای ارتباط رو بستن ...

۳. سالهای هست برای پوست انداختن، 
                                                از بیرون ترک خوردن
                                                از درون رشد کردن
                                                                فشار اوردن
                                                               سوختن و ساختن
                                                                                    آرام شدن!

- از دلتنگستان


Samtehayat     لینک