کجاست سمت حيات؟کوچه مسدود است!

آسمان آبی است. 

باران نور، سلولهای صورتی، سياه و نارنجی خانه های کنار آبراه را در خود فراگرفته.
جريان آرام و باثبات زندگی، ابروان پنجره ها را تاب ملايمی داده؛ 
درون خانه ها به ميمنت «نورگاه های بزرگ» از آفتاب سيراب است.

هرکجا آسمان را روی زمين، به يمن آبی نهرها می توان يافت؛
که آبی شان بر جای جای خانه ها، از حيات سبز، نقشی گونه گون زده!
و رنگين کمان زندگی، عطر شوق ارتباط را زير پوست خانه ها دوانده!

فضای تنگ کوچه ها از ثانيه های زندگی رهگذران سرشار است؛
و چشم های تحسين کننده مسافران عبوری، به يادگار، گرمی ديگری بر سلولهای آفتابی حيات خانه ها نگاشته!

و هنگامی که پيامبر نور، با ما و خسته از ما، می رود تا در افق، خستگی از تن به در کند؛ 
تو هم می توانی گوشه ای، در آرامش محيط و گرمای آغوش درخت، پلی بزنی به ارتباط پاک گمشده ات!

--امير

پ.ن: آنچه می خوانيد، حاصل برداشت من از مدتی قدم زدن با شهر، روانکاوی او و گفتگو با همسفرانم است، که پر رنگترين چهره زندگی صورتی-پوستان هلندی است!


Samtehayat     لینک