کجاست سمت حيات؟نگاه...

ميدونی٬ داشتم به اين فکر ميکردم راه رفتن آدمها شايد خيلی خوب دنيای درونشون رو نشون ميده وقتی به دو تا دوست که توی دانشگاه راه ميرفتن نگاه ميکردم  اعتماد به نفس رو توی راه رفتنشون ميديدم فکر ميکنم که سالها توی اين محيط بودند و اين که چقدر فرزانه وار قدم ميزدند جالب بود .بعد به اين فکر کردم که اگر يک نفر به راه رفتن من نگاه کنه چی ميگه؟!

نميدونم ولی شايد کاملآ درست فکر کنه...!!!

 --محسن

*******************************
يه گفتگوی خيالی...***
--امير


Samtehayat     لینک