کجاست سمت حيات؟زندگی من، سکانس سال ۲۵، ماه ۳۰۷، هفته ۱۳۴۲، روز ۹۴۰۰ ام

کسی نمی داند، شايد به زودی در جنگ ديگری گرفتار شويم. جزوه های جنگ را ورق می زنم... کربلا کربلا، ما داريم ميياييم؟؟؟

-----------------------------------------------
می گويند خدای قرآن در شش آيه ابتدای سوره حديد، سه آيه انتهايی سوره حشر به کاملترين وجه توصيف شده. که عالمان مسلمان، پيروانشان را به تامل در اين آيات تاکيد فراوان می کنند. به صورت اتفاقی مطلبی خواندم که می گفت: «خداوند بشر را نيافريد، بشر بود که برای زندگی اش خدا را هم بوجود آورد». قطعا خدا به احتمال ۵۰٪ يا هست يا نه، مهم تر از همه اينکه حضور وی چه باری را از دوش ما برداشته؟ چگونه زندگی ها را بهتر، يا سخت تر می کند؟ و آيا براستی زندگی بدون خدا مشکل است؟!! بايد ديد.

------------------------------------------------

جزها را روی ها سوی کل است
بلبلان را عشق با روی گل است
آنچ از دريا به دريا می رود
از همانجا کامد آنجا می رود
از سر کُه سيلهـــــای تيزرو
وز تن ما جان عشق آميز رو

خوانده شده در اينجا.

-------------------------------------------------
سوره حشر...

  • سوره حديد....

  • ---------------------------------------

    ویل دورانت: تاریخ را باید فیلسوفان بنویسند و فلسفه را مورخین.


    Samtehayat     لینک