کجاست سمت حيات؟ 

در خواب بيداری، به دنبال بيداری در خواب می گردم. زيبايی راه، يا شکوه قله؟ اسب  خيال اين هفته، در سفر، اين مرتع را چرا خواهد کرد...

---

اين مکان، در اين هفته به علت سفر تعطيل می باشد.


Samtehayat     لینک