کجاست سمت حيات؟تاريخ!


بر حسب اتفاق به ویدئوی بسیار جالبی دست پیدا کردم از جورج گالوی. چند ویدئوی دیگه از اوون رو هم دیدم که بعضی هاش، تا حدی حرف دل من هم بود... که اگه وقت شه، همه رو خواهم نوشت. از یک حقیقت... که در نهایت، چه کسانی در دنیا می کشند؟ می برند؟ غارت می کنند؟ ... به اسم دین در آمریکا و به اسم آزادی در بریتانیا!!


Samtehayat     لینک