کجاست سمت حيات؟ 

همیشه خوابها از ارتفاع ساده لوحی خود، پرت می شوند

و می میرند!

-فروغ


Samtehayat     لینک