کجاست سمت حيات؟ 

تنهایی ثروتی است که هر کسی به آسانی به آن نمی رسد اما ای کاش ما هم به آن نمی رسیدیم...


Samtehayat     لینک