کجاست سمت حيات؟ 

۱. الان بخند... فردا اوضاع بدتر میشه! (بعد از هر خنده، گریه اس!)
۲. زندگی لذتی است که باید از لحظه می بردی... بردی؟!
۳. زندگی تلاش پایان ناپذیر انسانها در تحقق خوشبختی است.
۴. نداشتن، به همین آسانی که به نظر میرسد است.
۵. اصطکاک زندگی را به پیش می برد!!!
۶. هر راه حلی، مشکلات جدید می آفریند.
۷. چهار باند اتوبان زندگی ما آدمیان، تا زمان برخورد با پرده موهوم محتوم، از بی قانونی آشکاری تبعیت می کند.
۸. اگر فکر می کنی که روندی به چهار روش محتمل می تواند مشکل دار شود و به روشی از رخ دادن آنها جلوگیری کردی...در آن لحظه ناگهان و بدون آمادگی قبلی، آن روند به روش پنجمی خراب خواهد شد! 
۹. زندگی یک تراژدی است... با آن مقابله کنید.
۱۰. تحت فشار، همه چیز به هم میریزه!

زندگی چیز عجیبی است... حس غریبی که یک مرغ مهاجر دارد!


Samtehayat     لینک