کجاست سمت حيات؟ 

آیا از اینها کمدی بهتری دیده ایم؟

http://www.youtube.com/watch?v=oK_RvfJuAUc&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=TCXhpNTPeNc&mode=related&search=


Samtehayat     لینک