کجاست سمت حيات؟ 

فردا و ديروز با هم دست به يکي کردند...

ديروز
با خاطراتش مرا فريب داد،
                           فردا با وعده هايش مرا خواب کرد .
                                      وقتي چشم گشودم امروز گذشته بود...


Samtehayat     لینک