یک شات تکیلا برای غزه

١. تا این لحظه ٢٠٢ نفر در غزه، در عرض یک روز، کشته شده اند... اعضاء حماس به علاوه بسیاری از مردمان عادی!

٢. مستی، دو حالت داره. گاه به خاطر درصد بالای الکل هست، گاه به خاطر شدت هیجان!

٣. ما انسانها بسیار پاک زاده شدیم. اما مثل یک شیر، در درون ما رذالت خاصی نهفته هست که گاه گاه استشمام تعفن اوون بو، به یادمون میاره چقدر کثیفیم.

۴. مسئله اسرائیل و فلسطین، مسئله همه بشریته! حقیقت تمام تاریخه و حقیقت ذات ما آدمهاست از اول تا به آخر. پایانی در کار نیست! این حقیقت کثیف، که همانا زیاده خواهی، تعصب، پیروی کورکورانه، افراطی گری و دنیاطلبی است نصیب ما ایرانیان هم شده است.... در هر دو طرف این بازی، ما بوده ایم... 
اکنون، بسیار دردناک است که چشمان معصوم آدمیان عالم، کثافت را نه به ماهیت کثیفش، بلکه به تعریف کسی از کثیف بودن، کثافت می انگارند.
زندگی اینگونه بوده، اینگونه هست، و همینطور خواهد ماند. انسانهایی سیاه بخت، محتوم به قتل و عام و بیچارگی اند. زنانی در تهران محتوم به روسپی گری اند، کودکانی در ایران محتوم به مرگ اند... جوانانی در ایران، محتوم به فرار از سرزمینشان اند!!! این است حقیقت تلخ دنیای ما!!!

۵. هفته بعد تعطیلاتم رو در لندن خواهم گذراند. در لحظه سال نو، همان صدایی را خواهم شنید که مردمان نوار غزه امروز شنیدند. همان جیغ و فریاد را خواهم کشید. همان مستی را خواهم دید....
اما انفجار... قلابی است، جیغ و فریاد... از سر شوق است، مستی... از گرمی با هم بودن است، و اشک... به خاطر شوق به آینده زیبای پیش رو!!
مردمان این گوشه دنیا، شاید به معیارهایی خوشبخت نباشند... اما خوشبختند که در هزاره سوم، تاکنون، تقدیر تاریخی سفیدی به همراه داشته اند.

۶. و اکنون برای تو ...
         ... ای سرباز-وظیفه ساده دل و تفنگ به دست اسرائیلی
         ... ای فلسطینی نگون بخت سنگ انداز 
         ... ای ساکنان گشنه قاره سیاه
         ... ای غربی برخوردار 
         ... ای جوان بسیجی ساده دل و بی ریای ایرانی!
                                             آرزوی آینده ای مملو از سلامتی، صلح و عشق را دارم.

٧.   ٢٠٠٩  سال «حرکت» است... کاری باید کرد، چیزی باید گفت!

یا رب ز باد فتنه نگه دار خاک پارس
چندان که خاک را بود و باد را بقـــــا

/ 2 نظر / 18 بازدید
سترون

I saw your weblog. cause your weblog is nice and interesting I wanna add your weblog link to mine. Please visit my weblog, you can make the same mistake then if you will!!! Just kidding![نیشخند] Bye