ديشب، ‌‌Canvas برنامه ای بسيار زيبا پخش کرد از پيانيست پير و نابينايی به نام Ray Charles! گزارش زيبايی بود و سوالاتی زيباتر در اين باره که او موسيقی زيبا را چه می داند...از احساساتش حرف ميزد، و وقتی که به اسمش دقت می کردی (ری= اشعه آفتاب)، وقتی که می ديدی چشم سر نداشت و چقدر زيبا می ديد، اونوقت...

۱. الهام: به سيب نگاه می کنم، به خورشيد سرخ... هنگام غروب...به زندگی می انديشم (زندگی را بسيار الهام بخش می دانم، چه واژه ايست اين زندگی!)

۲. وزن کلمات: آب منبع پاکی و حيات است، آب روشنی چشم و جان است، آب آيينه عشق است....آب در ايران بسيار سنگين است تا در اينجا...و در اينجا چيزهای ديگری سنگينترند تا در ايران. بايد از خود پرسيد، براستی وزن آب چقدر است؟

۳. ابتدا و انتها: عادت کرده ايم که بدانيم از ... تا...را! محدوده تعريف کردن را! محدود شدن را! از زندگی تا مرگ را، از نوشيدن تا تشنگی را، از دويدن تا خستگی را،...به آسمان نگاه می کنی:از زمين تا کجا را... به گل نگاه می کنی:از ... تا کنون؟، به خود نگاه می کنی: از(شايد) ... تا (شايد)...31.gif!

/ 5 نظر / 8 بازدید
Epictetus

The essence of philosophy is that a man should so live that his happiness shall depend as little as possible on external things." (Greek philosopher associated with the Stoics, AD 55-c.135)

Francis Bacon, Sr. quotes

Philosophy, when superficially studied, excites doubt; when thoroughly explored, it dispels it" (English Lawyer and Philosopher. 1561-1626)

Anonymous quotes

Philosophy is a study that lets us be unhappy more intelligently"

Karl Marx quotes

Philosophy is to the real world as masturbation is to sex" (German political Philosopher and revolutionary, 1818-1883)

Phillip Guedala

Just as philosophy is the study of other people's misconceptions, so history is the study of other people's mistakes"