در ادامه مطلب قبلی ام در مورد سنگسار...
اساسا این نکته را باید به یاد آورد که تمام اینها راجع به نحوه نگاه به دنیا و وارد کردن آموزه های معنوی «ایمان-محور» در زندگی معیشتی و اقتصادی انسان «حق-محور» است. آنچه که گفته می شود، دموکراسی اسلامی، چیزی جز جمع دو جنس متضاد نیست. همچنین است، بحث نگرش عقل-محور به زندگی و دل-محور! که یک انسان با ایمان، به واسطه ایمان و تکیه اش محتوم به اجرای قوانین الهی است (چه به توجیه منطقی آن برسد یا نرسد). - اینکه چه کسی، چگونه و با چه میزانی این قوانین را تفسیر کند، مساله دیگری است.

مساله اکنون در بود یا نبود مذهب نیست (که باز شرح خاص خود را دارد) . مساله در مشاهده نیازی است بین آنچه باید باشد و انچه هست. در چگونه آمیختن طرح دموکراسی بین آسمانیان (خدایان، یا خدا یا هر مفهوم الوهی جهت تسکین قلبی ِخود انسانها) و زمینیان است. البته چنین حقیقتی، مانند بسیار حقایق دیگر وجود دارند و باید دوباره کشف و دوباره برای این جهان تبیین شوند به این نحو که جدا از اعتقاد قلبی انسانهای خدا-باور، در عرصه اجتماعی نمی توان تمام انسانها را به زور وارد بهشت کرد!

پ.ن.----------------
سنگسار پشت پنجره تاريخ

/ 3 نظر / 5 بازدید
امير

لحظه هایم چه غریبانه گذشت و هنوز.... همچو آونگ دلم هم نوسان با دل اوست

امير

آن دوست که عهد دوستداری بشکست می رفت و منش گــرفته دامن در دست می گفت کــه بعد از این به خوابم بینی پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست ---سعدی

امير

جان چراغان کنی از عشق کسی به امیدش ببری رنج بسی تب و تابی بودت هر نفسی به وصالی برسی یا نرسی سینه بی عشق مباد! *فریدون مشیری*