85612568_3d912a4134_m.jpg

۱. الان بخند... فردا اوضاع بدتر میشه! (بعد از هر خنده، گریه اس!)
۲. زندگی لذتی است که باید از لحظه می بردی... بردی؟!
۳. زندگی تلاش پایان ناپذیر انسانها در تحقق خوشبختی است.
۴. نداشتن، به همین آسانی که به نظر میرسد است.
۵. اصطکاک زندگی را به پیش می برد!!!
۶. هر راه حلی، مشکلات جدید می آفریند.
۷. چهار باند اتوبان زندگی ما آدمیان، تا زمان برخورد با پرده موهوم محتوم، از بی قانونی آشکاری تبعیت می کند.
۸. اگر فکر می کنی که روندی به چهار روش محتمل می تواند مشکل دار شود و به روشی از رخ دادن آنها جلوگیری کردی...در آن لحظه ناگهان و بدون آمادگی قبلی، آن روند به روش پنجمی خراب خواهد شد! 
۹. زندگی یک تراژدی است... با آن مقابله کنید.
۱۰. تحت فشار، همه چیز به هم میریزه!

زندگی چیز عجیبی است... حس غریبی که یک مرغ مهاجر دارد!

/ 4 نظر / 9 بازدید
محسن

زندگی سیب سرخی است، گاز باید زد با پوست...

محسن

...هي ! فلاني زندگي شايد همين باشد يك فريب ساده و كوچك آن هم از دست عزيزي كه تو دنيا را جز با او و جز براي او نمي خواهي به گمانم زندگي بايد همين باشد

بيتا

درخشان ترين تاجهايی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است. چارلی چاپلين.

بيتا

يک پنجره براي من کافيست يک پنجره به لحظه ي آگاهي و نگاه و سکوت اکنون نهال گردو آنقدر قد کشيده که ديوار را براي برگ هاي جوانش معني کند از آينه بپرس نام نجات دهنده ات را آيا زمين که زير پاي تو مي لرزد تنهاتر از تو نيست؟ پيغمبران، رسالت ويراني را با خود به قرن ما آوردند؟ اين انفجارهاي پياپي، و ابرها مسموم، آيا طنين آيه هاي مقدس هستند؟ اي دوست، اي برادر، اي همخون وقتي به ماه رسيدي تاريخ قتل عام گل ها را بنويس.